Dorpsstraat 92
6871 AP Renkum
loading...

Sorry, gesloten...
maandagGesloten
dinsdag9:00 — 13:00
woensdag - vrijdagGesloten
zaterdag9:00 — 13:00
zondagGesloten

ANBI STICHTING ENERGIEWINKEL RENKUM

Stichting Energiewinkel Renkum
Dorpsstraat 92
6871 AP Renkum

loading...

KvK 88412768
RSIN 864614214

De doelstelling

Het verstrekken van informatie en geven van voorlichting op het gehele gebied van de duurzaam gebouwde omgeving, dit met het accent op de energiehuishouding en met open oog voor woonverbetering, woningveiligheid en domotica in de breedste zin, al dan niet in samenwerking met andere organisaties en met overheden.

Het beleidsplan met de hoofdlijnen

Introductie
De insteek is te komen tot een fysieke winkel, waar inwoners van de gemeente terecht kunnen met al hun vragen op energiegebied. Zowel de praktische vragen over isolatie, energiebesparing en verduurzaming, maar ook vragen over wat ze met hun eigen gedrag/gewoontes kunnen bijdragen aan een lager energieverbruik. Daarnaast moeten ze hier vragen kunnen stellen over de financiële kant zoals de extra toeslag en het aanvragen hiervan en wat zijn de mogelijkheden als je hier niet voor in aanmerking komt.
In de winkel zijn voorbeelden aanwezig van simpele en goedkope isolatiematerialen, die mensen zelf kunnen aanbrengen. Mensen kunnen via de winkel een beroep doen op de Fix brigade voor hulp bij het thuis aanbrengen van de hulpmiddelen. Info voor zelfstroom opwekken, subsidies voor isolatie ed.
Voor de grotere (duurdere) energie besparingsmaatregelen zoals zonnepanelen, warmtepompen enz., kunnen mensen informatie krijgen in de winkel. Hoe werkt het, wat kost het ongeveer en wat levert het op. Maatwerk offertes kunnen worden aangevraagd bij leveranciers van deze installaties.
Kortom: Alle vragen op dit gebied bij één loket!

De Energiewinkel Renkum zoekt samenwerking met andere organisaties, initiatieven op het werkterrein van de stichting.
De Energiewinkel zal in het eerste kwartaal van 2023 regelmatig overlegvoeren met de gemeente in hoeverre verschillende gemeentelijke diensten kunnen gaan samenwerken met de Energiewinkel. Met de gemeente wordt ook verkent welke relevante maatschappelijke organisaties en initiatieven een bijdrage aan de Energiewinkel kunnen leveren.
Voor de uitvoering organiseert de Energiewinkel een grote groep vrijwilligers. Het bestuur zijn vrijwilligers, Fixers- Fix-brigade zijn vrijwilligers die eenvoudige isolatie maatregelen kunnen treffen/aanbrengen bij bewoners thuis. Coaches die samen met de client proberen het ‘vast geroeste stookgedrag’ van de client kunnen veranderen, een groep vrijwillige voorlichters die in de winkel service verlenen aan bewoners die de winkel bezoeken.

Werkzaamheden:
Voorlichting verstrekken aan inwoners van de gemeente Renkum op gebied van
Energie, energiebesparing, isolatie, duurzaamheid en de diverse mogelijkheden voor financiële ondersteuning door gemeente of andere instanties.
Hulp bieden bij het bepalen welke maatregelen er in hun woning en hun gezinssituatie het meest effectief zijn om energie te besparen.
Hulp bieden bij het aanvragen van toeslagen en ondersteuning.

Fondsenwerving:
Naast de gemeentelijke subsidie wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd aan klanten die dit kunnen betalen.

Vermogensbeheer:
De Stichting heeft geen vermogen, mocht er in de toekomst een reserve ontstaan, dan zal deze risicoloos (op een spaarrekening) beheerd worden. Een ontstane reserve zal aangewend voor onvoorziene tegenvallers en voor bijzondere zaken zoals automatisering van de administratie.

Beloningsbeleid
De Stichting werkt uitsluitend met vrijwilligers. Er worden geen beloningen uitbetaald voor werkzaamheden. Bestuursleden en andere vrijwilligers kunnen enkel een vergoeding ontvangen voor de door hen gemaakte onkosten ten behoeve van de Stichting.

Privacy
De Stichting Energiewinkel Renkum gaat uiterst zorgvuldig om met de persoonlijke gegevens van haar klanten. Alle klanten wordt, bij de intake, gevraagd om toestemming voor het registreren van hun persoonlijke gegevens. Aan derden zal, tenzij wettelijk verplicht, nooit informatie worden verstrekt zonder uitdrukkelijke toestemming van de klant. De klantgegevens zijn uitsluitend in te zien door de vrijwilliger(s) die de aan de klant gekoppeld is/zijn en door de coördinator en systeembeheerder. De persoonsgegevens van een klant worden uitsluitend verwerkt in het kader van de specifieke belangenbehartiging voor de klant. De persoonsgegevens worden veilig bewaard.

De persoonsgegevens zijn afhankelijk van de soort belangenbehartiging en betreffen: naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres en energieverbruik, De gegevens van de klant worden, na afhandeling van hun vraag of het hulptraject, nog gedurende een periode van twee jaar bewaard. Dit gebeurt omdat veel klanten binnen deze periode komen met een vervolgvraag of een nieuwe vraag. Na twee jaar worden alle gegevens definitief verwijderd.
Voor vragen over de verwerking en bescherming van de persoonsgegevens kunt u terecht bij de het bestuur van de Stichting. Zie voor de contactgegevens onze website.

Governance code
Statutair is vastgelegd dat de bestuursleden voor 4 jaar benoemd worden. Zij kunnen daar op volgend maximaal éénmalig herkozen worden voor een vervolgperiode van 4 jaar.

Functies en namen van de bestuurders

Chris Kuipers, plv voorzitter
Kees van der Tak, penningmeester
Sebo Woldringh, secretaris

Downloads

Download Jaarverslag 2023 (beschikbaar begin 2024)